Chư Uẩn

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

 Năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức)—All the skandhas.