Chư Tướng

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Cá sự vật hình tướng khác nhau—All the differentiating characteristics of things.