Chư Trước

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Tất cả mọi chấp trước—All atachments. -Phàm phu chấp trước vào sinh tử: The ordinary man is attached to life. -A La Hán (nhị thừa) chấp trước vào niết bàn: The Arhat is attached to the nirvana. -Bồ Tát chấp trước vào sự chứng đắc của mình: The bodhisattva to his saving work.