Chú Thủ Lăng Nghiêm

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Shurangama Mantra.