Chú Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

The True Words Of Seven Buddhas For Eradicating Offenses Mantra.