Chú Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

The Resolute Light King Dharani Of Holy Limitless Life Mantra.