Chủ Tể

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

1) Chúa tể: Lord—Master—The lord of the universe—God. 2) Ngự trị: To dominate—To control. 3) Tâm hồn (bên trong): The lord within—The soul.