Chú Tâm

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Những điều cốt yếu của lời chú—The heart of a spell—To pay attention to—A vow.