Chư Số

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Tất cả mọi vật hay mọi hiện tượng—All the variety of things, all phenomena.