Chử Sa

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Nấu cát làm cơm—Boiling sand for rice (food).