Chú Quan Âm Linh Cảm Chơn Ngôn

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Kuan Yin’s Efficacious Response True Words Mantra.