Chư Phật Như Lai

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Tathagata (skt)—Ones who have arrived in the state of reality.