Chư Pháp Ngũ Vị

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

The five orders of things—See Ngũ Vị.