Chư Minh

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Tất cả đều mờ mịt vô minh—All darkness, i.e. all ignorance.