Chu Đà

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Ksudra (skt)—See Châu Lợi Bàn Đà Già.