Chú Công Đức Bảo Sơn

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Meritorious Virtue Jewelled Mountain Spirit Mantra.