Chư Bồ Tát Hộ Pháp

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

The Dharma protector Bodhisattvas.