Chư Ác Vô Tác

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

See Chư Ác Mạc Tác.