Chịu Khó

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

To take pain to do something—To take troubles to do something.