Chính Sách Sống Chung Hòa Bình

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Peaceful coexistence policy.