Chính pháp nhãn tạng

Từ điển Đạo Uyển

正法眼藏; J: shōbōgenzō;
Có hai nghĩa:

  1. Con mắt trí huệ thấu suốt chân lí bao hàm trong mọi hiện tượng;
  2. Tên của một tác phẩm của Thiền sư Nhật Bản Ðạo Nguyên Hi Huyền. Tác phẩm này bao gồm những Ðề xướng (s: teishō) và những bài viết trong hai thập niên cuối đời của sư. Chính pháp nhãn tạng được xem là một trong những tác phẩm sâu sắc nhất trong tất cả những thiền ngữ và là tác phẩm văn học tôn giáo tiêu biểu nhất của Nhật Bản.