Chính đẳng giác

Từ điển Đạo Uyển

正等覺; S: samyak-saṃbodhi, samyak-saṃbud-dha;

Có hai nghĩa:

  1. Phật quả, cũng được dịch theo âm là Tam-miệu Tam-bồ-đề;
  2. Ðức Phật, một Bậc chính đẳng giác, Bậc chính biến tri, cũng thường được gọi theo âm là Tam-miệu Tam-phật-đà (Mười danh hiệu).