Chính Báo

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Chánh báo—The direct retribution of the individual’s previous existence, such as being born as a man.