Chín Xung Đột Sự

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Aghata-vatthuni (p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có chín sự xung đột khởi lên bởi tư tưởng—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are nine causes of malice which are stirred up by the thought: 1) Người ấy đã làm hại tôi: He has done me an injury. 2) Người ấy đang làm hại tôi: He is doing me an injury. 3) Người ấy sẽ làm hại tôi: He will do me an injury. 4) Người ấy đã làm hại người tôi thương mến: He has done an injury to someone who is dear and pleasant to me. 5) Người ấy đang làm hại người tôi thương mến: He is doing an injury to someone and pleasant to me. 6) Người ấy sẽ làm hại người tôi thương mến: He will do an injury to someone who is dear and pleasant to me. 7) Người ấy đã làm hại người tôi không thương không thích: He has done an injury to someone who is hateful and unpleasant to me. 8) Người ấy đang làm hại người tôi không thương không thích: He is doing an injury to someone who is hateful and unpleasant to me. 9) Người ấy sẽ làm hại người tôi không thương mến: He will do an injury to someone who is hateful and unpleasant to me. ** For more information, please see Chín Sự Điều Phục Xung Đột.