Chín Thứ Đệ Trú

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có chín thứ đệ trú—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are nine successive abidings: 1) Nhất Thiền Thiên: The first jhana heaven. 2) Nhị Thiền Thiên: The second jhana heaven. 3) Tam Thiền Thiên: The third jhana heaven. 4) Tứ Thiền Thiên: The fourth jhana heaven. 5) Không Vô Biên Xứ: The Sphere of Infinite Space. 6) Thức Vô Biên Xứ: The Sphere of Infinite Consciousness. 7) Vô Sở Hữu Xứ: The Sphere of No-Thingness. 8) Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ: The Sphere of Neither-Perception-Nor-Non-Perception. 9) Diệt Thọ Tưởng Định Xứ: The Sphere of Cessation of Perception and Feeling.