Chiếu

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Chiếu sáng—To shine—To illuminate—Illustrious.