Chiếu Phất

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Vị sư quản lý trong tự viện—The manager of affairs in a monastery.