Chiến Thắng Lâm

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

1) Rừng chiến thắng—The grove of victory. 2) Rừng Kỳ Thọ Cấp Cô Độc: Jetavana or Jetrvana.