Chiếm Ưu Thế

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

To predominate—Pre-eminent.