Chiêm Bệnh

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Xem bệnh hay khám bệnh—To examine a sick person medically.