Chiêm Ba La Quật

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Hang động nơi có nhiều cây Chiêm Ba—A cave where grown a lot of campa-trees.