Chích thủ

Từ điển Đạo Uyển

隻手; J: sekishu, “Một bàn tay”;
Tên gọi ngắn của Công án “Thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay” (如何是隻手之聲; “Như hà thị chích thủ chi thanh?”) xuất xứ từ Thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạc. Sư cho rằng, công án này rất hiệu nghiệm trong việc hướng dẫn thiền sinh đến kinh nghiệm Kiến tính lần đầu song song với công án “Vô” của sư Triệu Châu Tòng Thẩm.