Chia Uyên Rẽ Thúy

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

To separate two lovers.