Chỉ Trì Giới

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Stopping offences by keeping commandments—See Chỉ Trì.