Chỉ Trì Ác Phạm

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Ceasing to do evils.