Chỉ Quán Thập Định

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

 Chỉ Quán Thập Quán hay mười quán của chỉ quán (mười cảnh sở đối của chỉ quán) của tông phái Thiên Thai—The T’ien-T’ai’s ten fields of meditation or concentration: 1) Ấm Giới Nhập: Aggregates—Spheres—Entrances. a) Ngũ Ấm: The five Aggregates. b) Thập Bát Giới: Astadasa-dhatavah (skt)—Eighteen Spheres. c) Thập Nhị Nhập: Dvadasayatanani (skt)—The twelve entrances. 2) Dục Vọng và Phiền Não: Passion and delusion. 3) Bệnh Hoạn: Sickness. 4) Nghiệp Chướng: Karma Forms. 5) Ma Sự: Mara-deeds. 6) Thiền Định: Dhyana. 7) Tà Kiến: Wrong theories. 8) Tăng Thượng Mạn: Arrogance. 9) Nhị Thừa: The two vehicles. 10) Thập Bồ Tát: Bodhisattvahood.