Chỉ Quán Luận

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

See Ma Ha Chỉ Quán.