Chỉ Quán Hòa Thượng

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

 Đạo hiệu của Sư Đạo Thúy đời Đường—A name for the T’ang monk Tao-Sui.