Chi Phật Địa

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

 Bích Chi Phật Địa—The stage of Pratyeka-buddha. ** For more information, please see Pratyeka-buddha.