Chỉ Nan

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Nước Trung Quốc—China—See Chi Na.