Chi Mạt Vô Minh

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

See Chi Mạt Hoặc.