Chỉ Man

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Angulimalya (skt)—See Ương Quật Ma La.