支提山部 ( 支chi 提đề 山sơn 部bộ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (流派)Caityaśaila,小乘二十部之一。舊云支提山部,新云制多山部。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 流lưu 派phái ) 小Tiểu 乘Thừa 。 二nhị 十thập 部bộ 之chi 一nhất 。 舊cựu 云vân 支chi 提đề 山sơn 部bộ , 新tân 云vân 制chế 多đa 山sơn 部bộ 。

Print Friendly, PDF & Email