Chí Công

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

1) Công minh: Very just. 2) Vị Tăng nổi tiếng người Trung Quốc: A famous Chinese monk.