Chỉ bệnh

Từ điển Đạo Uyển


止病; C: zhǐbìng; J: shibyō;
“Bệnh” (mất quân bình) khi chú trọng thái quá đến thiền định (chỉ), và tin rằng nó có thể đưa đến giác ngộ. Vấn đề nầy được đề cập trong phẩm 10 của kinh Viên Giác.