Chỉ Ấn

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Ký tên bằng cách in dấu tay cái—To sign by a thumb-mark; a sign.