Chết Chỉ Là Sự Xa Lìa Giữa Tâm Và Thân

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Death is only a separation of mind and matter.