Chế Phục

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

-Kềm chế, câu thúc, hay kiểm soát: Samvunati (p)—To subdue—To restrain—To control. -Sự chế phục: Samvaro (skt)—Restraint.