Chế Phục Các Căn

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Indiyasamvaro (p)—Restraint of the senses.