Chê Cười

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

To ridicule—To laugh at—To mock.